MON–THU 16:00–24:00
FRI & SAT 16:00–01:00
SUN Closed
0902/696156

Podmienky Používania

Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. Všetky práva vyhradené.
Všeobecné podmienky používania týchto stránok

Tieto stránky prevádzkujú Pivovary Topvar, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. Všetky odkazy na „Pivovary Topvar“, „Spoločnosť Pivovary Topvar“, „naša spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na Pivovary Topvar, a.s. V prípade, že sa na stránke uvádza „skupina SABMiller“ , znamená to spoločnosť SABMiller plc., registrovaná v Anglicku a Walese (č. zápisu 03528416) so sídlom SABMiller House, Church Street West, Woking Surrey GU21 6HS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a jej podriadené alebo pridružené spoločnosti.
Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami (ďalej „Podmienky“) ako aj so Zásadami ochrany súkromia. Ak s dodržiavaním týchto podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky, ani si z týchto stránok nesťahujte žiadne súbory.

1. Vekové obmedzenie

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu. V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia. Vami zadané údaje o dátume narodenia sa na stránkach neukladajú ani sa iným spôsobom nespracovávajú.

2. Používanie stránok a ochrana práv duševného vlastníctva

Webové stránky www.topvar.sk je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Webové stránky (vrátane materiálov a informácií na nich zverejnených) podliehajú ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z. z. – Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Autorský zákon). Pivovary Topvar umožňujú prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva a tiež pod podmienkou, že pri všetkých kópiách stiahnutých materiálov musíte zachovať odkaz na autorské právo a ďalšie odkazy na vlastnícke práva obsiahnuté v týchto materiáloch. Toto oprávnenie neznamená prevod vlastníckych práv k materiálom ani kópiám materiálov.

Okrem prípadov, ak sa jedná o využitie na osobné, nekomerčné účely, nie je možné používať (t.j. kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, rozširovať, napodobovať či upravovať) texty, obrázky a iné grafické prvky, zvukové a obrazové záznamy z webových stránok, a to ako vcelku, tak ani sčasti, bez predchádzajúceho súhlasu Pivovarov Topvar.

Webové stránky tiež obsahujú grafické vyobrazenia ochranných známok (logá), ktorých vlastníkom sú Pivovary Topvar alebo ich Pivovary Topvar používajú na základe licencie, a ktorým je poskytovaná ochrana pred neoprávneným používaním podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Neoprávnené používanie informácií, grafických prvkov a materiálov z webových stránok v akejkoľvek forme je porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s následkom možnosti uplatnenia nároku na náhradu spôsobenej ujmy.

Ak boli materiály importované zo sociálnych sietí, ako je napr. Facebook, Twitter, Foursquare alebo YouTube, práva na ich ochranu sa riadia podmienkami týchto stránok.

3. Zodpovednosť za obsah

Hoci sa pri príprave týchto webových stránok venovala pozornosť zavedeniu presnosti uvedených informácií a Spoločnosť Pivovary Topvar ich podľa vlastného uváženia aktualizuje, nenesie zodpovednosť za presnosť, úplnosť či aktuálnosť týchto stránok a ak nie je výslovne uvedené inak, nezaručuje, že:
dostupnosť alebo funkcie na týchto webových stránkach budú poskytované bez prerušenia a bez chýb a nedostatky budú odstránené;
tieto stránky alebo funkcie na týchto stránkach sú kompatibilné s vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
tieto stránky, resp. server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov;
materiály na týchto stránkach sú úplné, správne, presné, užitočné, spoľahlivé a pod.
Pivovary Topvar nenesú zodpovednosť za obsah častí stránok, na ktoré majú vplyv návštevníci stránky (ako napr. fóra, blogy a pod.) a dištancujú sa od obsahu stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy (tzv. linky) na webových stránkach Pivovarov Topvar (bližšie špecifikované v bode 6).

4. Vymedzenie právnej zodpovednosti za škody

Váš prístup a užívanie týchto webových stránok, ako aj ďalšie využívanie informácií, publikovaných na týchto stránkach, je na vašu vlastnú zodpovednosť. V rozsahu, ktorý povoľuje platná legislatíva Slovenskej republiky, Pivovary Topvar nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody či iné ujmy, vzniknuté tretím osobám a vyplývajúce z alebo priamo či nepriamo súvisiace s používaním, nesprávnou interpretáciou, nemožnosťou používať alebo zneužívaním webových stránok či informácií na nich dostupných alebo súvisiace s dodávaním služieb, produktov alebo materiálov poskytovaných na týchto stránkach.

5. Ochrana osobných údajov a dôvernosť informácií

Na častiach webových stránok alebo pri poskytovaní niektorých služieb, na ktorých sa od Vás požaduje poskytnutie osobných (či obchodných) údajov, platí, že ich používateľ webovej stránky poskytuje na dobrovoľnej báze.
Používateľ webovej stránky zároveň spolu so zadaním osobných údajov dáva Pivovarom Topvar súhlas na ich spracovanie v rozsahu poskytnutých osobných údajov a na dobu, pokiaľ bude trvať účel ich spracovávania. V ostatnom sa využívanie osobných údajov a ich ochrana riadi Zásadami ochrany súkromia.

Ostatné materiály, informácie a ďalšia komunikácia, ktoré prenesiete, odošlete alebo vložíte na tieto stránky, a na základe ktorých nie je možná osobná identifikácia, sú považované za nedôverné a verejné, ak nie je výslovne uvedené inak.

Výmenou za právo používať tieto webové stránky a služby udeľujete spoločnosti Pivovary Topvar a jej povereným osobám nevýhradné, celosvetové, prenosné právo (vrátane sublicencie) na voľné kopírovanie, zverejňovanie, distribúciu, začleňovanie a iné používanie vami vložených materiálov a dát, ako sú obrázky, zvuky, text a ďalšie elektronické objekty na ľubovoľný komerčný i nekomerčný účel vrátane verejného predvádzania alebo zmazania. Spoločnosti Pivovary Topvar nevznikajú ohľadne takýchto materiálov žiadne záväzky.

6. Hypertextové odkazy

Pivovary Topvar na zvýšenie vášho pohodlia môžu na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky tento web opúšťate. Pokiaľ sa rozhodnete akékoľvek webové stránky prostredníctvom odkazu navštíviť, činíte tak na svoje vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou prijať všetky opatrenia na ochranu proti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým programom. Nenesieme zodpovednosť za webové stránky, na ktoré vedú odkazy z týchto stránok, informácie na týchto stránkach sa objavujúce, ani žiadne produkty alebo služby na takýchto stránkach popisované. Odkaz na iné stránky nie je možné interpretovať tak, že spoločnosť Pivovary Topvar dané stránky podporuje, je s nimi akokoľvek spojená alebo k nim pridružená, ani že má oprávnenie používať ochranné známky, obchodné mená, logá či symboly autorských práv zobrazené či dostupné prostredníctvom takýchto odkazov, ani že prepojené stránky majú oprávnenie používať akékoľvek ochranné známky, obchodné mená, logá alebo symboly autorských práv spoločnosti Pivovary Topvar a spoločností patriacich do skupiny SABMiller.

7. Externé odkazy na tieto webové stránky

Všetky odkazy na tieto stránky musia byť vopred písomne schválené spoločnosťou Pivovary Topvar; výnimku udeľujeme v prípade, že:
odkaz obsahuje iba text „www.topvar.sk“;
odkaz smeruje výlučne na www.topvar.sk, nie na stránky nižšej úrovne;
odkaz aktivovaný užívateľom zobrazí stránku na celej obrazovke, v plne funkčnom a navigovateľnom okne prehliadača, nie v „ráme“ na prepojenej stránke; a
vzhľad, umiestnenie ani ďalšie aspekty odkazu nebudú vzbudzovať falošný dojem, že subjekt, jeho činnosti alebo produkty sú spojené so spoločnosťou Pivovary Topvar alebo sú touto spoločnosťou podporované, ani nebudú takéhoto charakteru, ktorý by poškodzoval alebo oslaboval dobré meno spojované s názvom a obchodnými značkami spoločnosti Pivovary Topvar a spoločností patriacich do skupiny SABMiller.
Spoločnosť Pivovary Topvar si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek svoj súhlas s odkazom odvolať.

8. Odškodnenie

Súhlasíte s tím, že ak spoločnosti Pivovary Topvar v dôsledku porušenia týchto Podmienok Vaším úmyselným či nedbalostným konaním vznikne akákoľvek škoda, túto sa zaväzujete v plnom rozsahu nahradiť.

9. Zmeny Podmienok

Spoločnosť Pivovary Topvar si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto Podmienok, a to v plnom rozsahu alebo čiastočne. Zmeny v týchto Podmienkach nadobúdajú účinnosť spoločne s uvedením oznámenia o týchto zmenách. Ak pokračujete v používaní týchto webových stránok aj po tom, čo boli uvedené zmeny Podmienok, automaticky tieto zmeny prijímate.

Spoločnosť Pivovary Topvar je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvej časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok. Spoločnosť Pivovary Topvar má ďalej právo zaviesť obmedzenia na niektoré funkcie a služby, alebo bez upozornenia alebo záväzku obmedziť váš prístup k webu, a to plne i čiastočne.

10. Rozhodujúce právo a salvátorská klauzula

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach. Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Táto webová stránka je venovaná značke Zlatý Bažant (“Webstránka”) a je vytvorená Heineken group (Heineken Brouwerijen B.V. and other group companies, (“Heineken”).

Po vyplnení a odoslaní formulára s vekom a po vstupe na Webstránky, budú stránky využívať tzv. “cookies”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na vašom užívateľskom zariadení.

Používanie cookies

Webstránka používa cookies na nasledovné účely:

Funkčné cookies: Cookies sa používajú na zjednodušenie užívateľského rozhrania pre návštevníkov. Napríklad, cookies si pamätajú preferované nastavenie krajiny a jazyka a pamätajú si informácie zadané pri vypĺňaní formulára s vekom. Bez tohto súboru cookie budete musieť znovu vyplniť formulár pred návštevou každej stránky na Webstránkach Zlatý Bažant. Funkčné cookies, ktoré sú uložené len vo vašom počítači, zostávajú v platnosti počas vašej relácie na Webstránkach.

Analytické cookies: Zlatý Bažant používa Google Analytics cookies súbory s cieľom analyzovať ako návštevníci používajú Webstránky. Zlatý Bažant potom môže výsledky použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti Webstránok. Google spracováva údaje získané prostredníctvom Webstránok v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, prosím, navštívte stránky google.com/analytics.

Cookies tretích strán: Webstránky povoľujú cookies sociálnych pluginov niekoľkých tretích strán. To umožňuje užívateľom zdieľať obsah Webstránky na niektorých sociálnych sieťach. Tieto pluginy tiež zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Webstránok. Napríklad, s pluginom Facebooku na Webstránkach sa môžu užívatelia jednoducho zaregistrovať na Webstránkach s prihlasovacími údajmi s Facebooku. Dáta (použité) zhromaždené týmito tretími stranami prostredníctvom sociálnych pluginov sú výhradne určené touto treťou stranou a Zlatý Bažant nemôže súbory cookies čítať (ani si tieto strany čítať súbory cookie Zlatý Bažant). Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si prosím zásady používania cookies príslušných tretích strán.
Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto Webstránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto Webstránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie Webstránky.

Kontakt

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na Webstránkach Zlatý Bažant, prosím, pošlite e-mail na webcentre@heineken.com.

X

It looks like you have already liked this beer.

X

It looks like you have already voted on this beer.

X